ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku

Finansowanie: środki zewnętrzne

Nr UZP: 2022/BZP 00071538/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-03-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-03-23 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-03-01 przez

Treść:

 
IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA NA MINIPORTALU : 4d2bc5dd-a5fb-4fce-b4d8-3dac040ce6bc
 
 
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 
 
ePUAP: /ILiceumTurek/SkrytkaESP 
 
UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
(aktualizacja z dnia 18.03.2022 r.)  
 
Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca  2022 roku, o godz. 10:00.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2022  roku, o godz. 11:00.   
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 
Minimalny opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.
 
Zakres robót:    
 1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 
 2. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe 
 3. wykonanie odwodnienia nawierzchni
 4. wykonanie skoczni w dal i trójskoku,
 5. wykonanie nawierzchni sportowej
 6. odbudowa chodnika
 7. dostawa i montaż sprzętu lekkoatletycznego
 8. zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wykonania obowiązkowego raportu pomiarowego sporządzonego przez uprawnionego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 geodezyjna obsługa inwestycji,
 9. wykonanie obowiązkowych badań powykonawczych nawierzchni z zgodnie projektem                                                                             
            Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:    
 1. specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia, w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego
 2. projekt budowlany z marca 2021 roku - załącznik nr 11 do SWZ
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 12 do SWZ,
 4. przedmiar robót – załącznik nr 9 do SWZ
 5. kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę – załącznik nr 10 do SWZ,
 6. projektowane postanowienia umowy  (projekt umowy) - załącznik nr 7 do SWZ   
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/